Strafblad

Strafblad

Wanneer iemand een overtreding of misdrijf begaan heeft, wordt dit opgenomen in de zogenaamde justitiële documentatie, dit wordt een strafblad genoemd. Het is dus een registratie van alle strafbare feiten waar iemand voor veroordeeld is. Elk misdrijf wordt geregistreerd, bij een overtreding hangt het er van af wat voor overtreding het betreft en welke straf is opgelegd. Ook indien iemand verder niet wordt vervolgd, of bijvoorbeeld wordt vrijgesproken blijft een aantekening op het strafblad zichtbaar.

De justitiële gegevens over misdrijven blijven minimaal 30 jaar geregistreerd. Als de straf langer dan 3 jaar duurt, wordt de bewaartermijn verlengd met de duur van die straf. Bij vrijheidsstraffen van 8 jaar of meer wordt de termijn verlengd met 10 jaar. Bij zedenmisdrijven worden de gegevens pas verwijderd 20 jaar nadat de dader is overleden.

Gegevens over overtredingen blijven meestal 5 jaar geregistreerd. De termijn is 10 jaar als u bent veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een taakstraf.

U kunt een afschrift van uw strafblad opvragen bij de griffie van de rechtbank.

VOG

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), ook wel bekend als 'de verklaring van goed gedrag', kan men nodig hebben om bepaalde beroepen of functies te kunnen vervullen. Het is een verklaring die laat zien dat het gedrag van de betrokkene geen bezwaar vormt voor het beroep of de functie die diegene wil vervullen.

Voor sommige beroepen of functies heeft men zo’n VOG nodig om aan de slag te kunnen gaan. Een VOG moet aangevraagd worden bij de gemeente waar men woont of online. Vervolgens wordt door Dienst Justis gekeken naar de justitiële documentatie, dus naar de strafbare feiten waar de jongere bij betrokken is geweest. Indien er geen strafbare feiten zijn gepleegd die iets te maken hebben met de functie die de jongere wil vervullen, zal er een VOG worden verstrekt. Of een feit iets te maken heeft met de functie waarvoor een VOG wordt gevraagd, wordt beoordeeld aan de hand van zogenaamde screeningsprofielen.

 

Meer informatie over VOG

Bekijk screeningsprofielen

 

Een VOG wordt nooit onmiddellijk geweigerd. U zal altijd eerst een 'voornemen tot weigering' ontvangen. Hierop kunt u uw 'zienswijze' indienen. Daarna wordt besloten of de dienst u wel of geen VOG zal verstrekken. Indien de dienst u geen VOG verstrekt kunt u (al dan niet door tussenkomst van een advocaat) bezwaar tegen maken. Wordt uw bezwaar ongegrond verklaard, dan kunt u tegen deze beslissing in beroep bij de rechtbank. Wordt uw beroep ook daar ongegrond verklaard, dan kunt u tegen die beslissing in hoger beroep bij de Raad van State.