Maatregelen

Naast de sancties kan de rechter er ook voor kiezen om een maatregel op te leggen. Maatregelen zijn een vorm van hulpverlening, maar dan in gedwongen kader. Wanneer vrijwillige hulpverlening niet voldoende blijkt of wanneer wordt verwacht dat de jongere niet vrijwillig mee zal werken, kan een maatregel opgelegd worden.

PIJ-maatregel

Dit is een plaatsing in een JJI. Deze maatregel kan worden opgelegd voor 3 jaar en eindigt na 2 jaar automatisch voorwaardelijk, tenzij deze wordt verlengd. De PIJ-maatregel kan maximaal 2 keer voor 2 jaar worden verlengd. Er vindt behandeling plaats in een gesloten behandelkliniek of op een aparte afdeling binnen een JJI.

De PIJ-maatregel kan ook in voorwaardelijke vorm worden opgelegd. Dit betekent dat de opgelegde maatregel (nog) niet ten uitvoer wordt gebracht. De rechter legt dan een proeftijd op (maximaal 2 jaar) waarbinnen de jeugdige niet opnieuw de fout in mag gaan. De jongere mag in elk geval niet nog een strafbaar feit plegen in de proeftijd, dit is de algemene voorwaarde. Hiernaast kan de rechter een aantal bijzondere voorwaarden opleggen waar de veroordeelde zich ook aan moet houden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een locatieverbod of het meewerken met jeugdreclassering. Houdt de jongere zich niet aan een of meer van de voorwaarden houdt dan kan de voorwaardelijke straf of maatregel alsnog ten uitvoer worden gebracht. Dan moet de jongere dus alsnog de PIJ-maatregel ondergaan.

GBM, Gedragsbeïnvloedende maatregel

Het gaat in dit geval om een maatregel die buiten een JJI of gesloten setting plaatsvindt. Het gaat vaak om jongeren die verschillende strafbare feiten hebben gepleegd en/of te maken hebben met gedragsproblemen en/of andere problematiek.

Vrijheidsbeperkende maatregel

De jongere kan ook ene vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd krijgen. Vaak bestaat deze maatregel uit een locatie- en/of contactverbod.

Andere maatregelen:

Hiernaast zijn er nog een aantal maatregelen die de rechter op kan leggen, namelijk:

- Het betalen van een schadevergoeding

- Het in beslag nemen van eigendommen

- Het in beslag nemen van illegaal verkregen goederen

Naast een maatregelen kan de rechter ook straffen opleggen.