Ondertoezichtstelling (OTS)

Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel waarbij uw gezag over uw kind(eren) wordt beperkt. Als in uw gezin ernstige (opvoedings)problemen voorkomen en de ontwikkeling van uw kind in gevaar komt, kan de kinderrechter uw kind onder toezicht stellen. Uw gezin krijgt dan begeleiding van een gezinsvoogd.*

Aanvraag ondertoezichtstelling

De Raad voor de Kinderbescherming of de officier van justitie kan de kinderrechter verzoeken om een ondertoezichtstelling uit te spreken. Als de Raad geen verzoek doet, kan een ouder of degene die niet de ouder is en de minderjarige als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, een verzoek doen. Besluit de kinderrechter om uw kind onder toezicht te stellen, dan geeft hij een gecertificeerde instelling (voorheen een Bureau Jeugdzorg) opdracht om de OTS uit te voeren. Deze wijst een gezinsvoogd aan.

Hulp van een gezinsvoogd

De gezinsvoogd helpt u en uw kind de situatie waarin uw kind opgroeit te verbeteren. U bent samen verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kind. Belangrijke beslissingen over uw kind moet u eerst bespreken met de gezinsvoogd. Bijvoorbeeld het zoeken van een andere school.

Duurs ondertoezichtstelling

De kinderrechter bepaalt de duur van de OTS. Een ondertoezichtstelling duurt maximaal 12 maanden. De kinderrechter kan de OTS steeds met 1 jaar verlengen tot uw kind 18 jaar is.

Uithuisplaatsing tijdens OTS

In de meeste gevallen blijft uw kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis wonen. Als het voor het kind beter is, kan de gezinsvoogd de kinderrechter toestemming vragen om uw kind uit huis te plaatsen. Bijvoorbeeld in een tehuis of pleeggezin.

Soms loopt een kind onmiddellijk gevaar binnen een gezin en moet het kind snel uit huis geplaatst worden. In dit geval kan de kinderrechter op verzoek van de raad een voorlopige OTS uitspreken. De kinderrechter machtigt Bureau Jeugdzorg om het kind uit huis te plaatsen.

Meer informatie over ondertoezichtstelling

Meer informatie vindt u op de website van de Raad voor de Kinderbescherming in de brochure 'Als uw kind onder toezicht gesteld wordt'. Deze brochure vindt u onderaan de pagina Maatregelen van kinderbescherming.

 

*Deze tekst is ontleend aan de website van de overheid